Cigna Creole


Holy Cross Hospital building image

Enfòmasyon enpòtan pou pasyan ki gen plan Asirans Sante Cigna yo.

Holy Cross Health ap travay toujou avèk dilijans pou garanti yon nouvo akò avèk Cigna ki kouvri pi byen tout pri reyèl la pou swen nou bay pasyan ki gen plan sante komèsyal Cigna yo.

Nan moman kounye a, akò nou an ki te egziste deja a ekspire. Cigna te pran desizyon pou fòse Holy Cross Health soti nan rezo li a apati 15 out 2023. Sa vle di pasyan ki afekte yo gendwa sibi deranjman lè y ap eseye jwenn aksè ak lopital Holy Cross Health yo oswa founisè swen sante yo fè konfyans. Cigna gendwa fòse w peye plis frè tou ki sot nan pòch ou pou sèvis swen sante w ap resevwa alèkile atravè Holy Cross Health.

Poukisa Cigna te fòse Holy Cross Health sòti nan rezo a?

Founisè swen sante ki pa pou pwofi yo konfwonte ak defi san parèy. Pri founiti ak mendèv k ap monte yo epi yon mank travayè swen sante nan nivo nasyonal rann li difisil ak pi difisil pou kenbe sèvis yo ak fasilite pasyan yo merite. Swen sante tou senpman pa ka rete solid sof si Cigna ak lòt konpayi asirans sante k ap benefisye kokennchen pwofi rekò yo fè pati pa yo.

Cigna refize entèvni pou soutni yon akò ki pi jis ki pwoteje swen pasyan ak manm komen nou yo merite. Malgre travay avèk dilijans pou negosye ak tout bònfwa pandan plizyè mwa, Cigna te refize angaje l nan diskisyon serye.

Ki etablisman Holy Cross Health ki pa nan rezo an?

 • Holy Cross Hospital
 • Kabinè Holy Cross Medical Group yo
 • Swen Ijan Holy Cross
 • Holy Cross HealthPlex, ansanm ak Sant Chiriji Anbilatwa Doktè yo

Kesyon Moun Poze Souvan yo

Malerezman, Cigna te fòse lopital, etablisman, ak founisè Holy Cross Health yo soti nan rezo pou sèten pasyan ki kouvri ak plan sante komèsyal Cigna, apati 15 out. Nou bay enfòmasyon detaye anba la a pou ede pasyan nou yo konprann kijan yo gendwa afekte deranjman Cigna lakòz la:

K: Kisa k ap pase?

R: Sistèm sante yo evalye ak negosye regilyèman aranjman biznis, oswa kontra, avèk konpayi asirans sante yo. Holy Cross Health ap negosye avèk Cigna pandan plizyè mwa pou yon nouvo akò ki kouvri yon fason apwopriye pri reyèl sèvis swen sante nou bay pasyan yo. Founisè ki pa pou pwofi yo konfwonte ak defi san parèy, men yo kontinye ap chèche pwogrè ak inovasyon. Sepandan, swen sante yo tou senpman pa ka rete solid sof si Cigna ak lòt konpayi asirans sante yo fè pati pa yo pou pwoteje swen pasyan yo merite.

Alòske Holy Cross Health te travay avèk dilijans pou negosye ak tout bònfwa pou pwoteje swen pasyan yo konte sou yo, Cigna refize konkli yon akò avèk nou, sa ki fòse lopital, etablisman, ak founisè nou yo soti nan rezo an, apati 15 out. Sa vle di Cigna p ap kouvri ankò tout frè sèvis swen sante pasyan ki afekte yo resevwa nan men Holy Cross Health epi li gendwa kite pasyan yo peye diferans lan.

K: Ki moun ki afekte ak negosyasyon an?

R: Pasyan ki resevwa kouvèti asirans sante atravè plan sante komèsyal Cigna yo afekte. Cigna pa gen Holy Cross Health nan li ankò nan rezo founisè w, apati 15 out.

K: Kisa Holy Cross Health ap fè pou retabli sitiyasyon li nan rezo an?

R: Nou pran angajman pou pasyan nou yo epi asire ou gen aksè ak swen ou merite yo. Nou kontinye travay avèk dilijans avèk Cigna pou rive jwenn yon akò ki retabli aksè ak rezo an pou ou kote founisè ou fè konfyans yo ak nan lopital ak etablisman eksepsyonèl nou yo. Opinyon ou kapab ede. Rele Cigna dirèkteman epi ensite yo konsantre yo sou pasyan tankou ou—se pa sou pwòp pwofi yo.

K: Si mwen pa kouvri ak yon plan sante Cigna, èske sa gen enpak sou asirans mwen tou?

R: Non, sitiyasyon andeyò rezo nou an afekte sèlman pasyan ki kouvri ak yon plan sante Cigna—pi presizeman moun ki gen plan sante komèsyal yo.

K: E si m ansent oswa si m ap resevwa tretman k ap dewoule nan Holy Cross Health pou yon maladi?

R: Aplike pou pousuit swen tousuit. Sèten pasyan, sa gen ladan l moun ki ansent oswa k ap swiv tretman aktif pou yon maladi kwonik, gendwa kalifye pou aksè pwolonje nan rezo a atravè pwogram pousuit swen Cigna a. Si w panse ou gendwa kalifye, ou dwe rele nimewo ki sou do kat asirans sante w lan tousuit.

K: E si mwen nan lopital la nan dat 15 out oswa apre?

R: Si w deja entène nan lopital anvan 15 out, w ap kouvri nan tarif nan rezo jiska fen sejou w kòm pasyan entène.

K: E si mwen gen yon pwochen entèvansyon nan Holy Cross Health nan dat 15 out oswa apre?

R: Nou konprann kèk pasyan ka gen randevou ki pwograme nan dat 15 out oswa apre. Si sitiyasyon an konsa pou ou, ou dwe rele Cigna nan nimewo ki sou do kat asirans sante w lan pou detèmine si y ap kouvri entèvansyon w lan atravè dispozisyon Pousuit Swen.

Tanpri kontakte biwo founisè w la tousuit pou jwenn sipò pou ranpli fòmilè pou pousuit swen Cigna a, oswa pou repwograme entèvansyon w lan.

K: E si mwen gen yon ijans medikal nan dat 15 out oswa apre?

R: Si w panse ou gen yon ijans medikal ou dwe toujou chèche swen ijans nan kote ki pi pre w la. Kèlkeswa sitiyasyon nou avèk Cigna, y ap konsidere swen w yo nan rezo jiskaske w stabilize.

K: Ki etablisman ki afekte?

R: Tout founisè Holy Cross Health yo afekte. Anplis, desizyon Cigna pou fòse nou soti nan rezo afekte lopital ak etablisman Holy Cross Health ki pral site la yo.

 • Holy Cross Hospital
 • Kabinè Holy Cross Medical Group yo
 • Swen Ijan Holy Cross
 •  Holy Cross HealthPlex, ansanm ak Sant Chiriji Anbilatwa Doktè yo

K: Si swen mwen yo afekte, kisa m dwe fè?

R:

 • Pa janm retade swen. W ap toujou gen aksè ak rezo nan sèvis ijans nou an. Kèlkeswa sitiyasyon rezo nou an avèk Cigna, ou dwe toujou ale nan sèvis ijans lan si w gen yon ijans medikal.
 • Aplike pou pousuit swen tousuit. Sèten pasyan, sa gen ladan l moun ki ansent oswa k ap swiv tretman aktif pou yon maladi kwonik, gendwa kalifye pou aksè pwolonje nan rezo a atravè pwogram pousuit swen Cigna a. Si w panse ou gendwa kalifye, rele nimewo ki sou do kat asirans sante Cigna w lan.
 • Ensite Cigna pou mete pasyan yo anpremye. Rele nimewo ki sou do kat asirans sante w lan epi ensite yo pou yo konsève aksè ak rezo a ak Holy Cross Health dekwa pou swen kalite siperyè ou konte sou yo a pa andanje—keseswa pou ijans oswa pou tretman regilye ak egzamen—poutèt konpayi asirans ou chwazi pwoteje rezilta li yo anpremye.

K: E si mwen gen plis kesyon?

R: Rele nou nan 1-877-261-8683 pou w pale avèk yon moun dirèkteman.

Ou Gen Kesyon?

Rele nou nan 1-877-261-8683 oswa ranpli fòm lan ki anba

KONTAKTE CIGNA

Tanpri panse ak ede nou ensite Cigna fè sa ki bon ann pou pasyan yo epi pwoteje aksè ak Holy Cross Health. Pou kontakte Cigna dirèkteman, ou ka voye yon lèt bay

Cigna Corporate Headquarters 
Attn: David Cordani 
900 Cottage Grove Road 
Bloomfield, CT 06002

Egzanp lèt

Pou Moun sa Kapab Konsène,

M ap ekri pou m fè konnen desepsyon m antanke manm Cigna. Mwen peye prim mwen yo pou asire m kapab jwenn aksè ak rezo doktè, espesyalis, ak etablisman swen sante ki fyab plan sante m lan te pwomèt mwen.

Mwen sèvi ak Holy Cross Health non sèlman poutèt fasilite, men tou poutèt bon kalite swen mwen resevwa. Mwen konnen doktè Holy Cross Health mwen yo epi m fè yo konfyans. Mwen pa ta dwe oblije chèche swen nan men yon lòt chwa founisè medikal ki pa konnen antesedan sante m nan mitan ane a paske Cigna chwazi bay priyorite pou maj pwofi olye li bay li pou m gen aksè ak pwofesyonèl medikal mwen deja konte sou yo.

Li te vin deplizanpli klè dirijan yo nan Cigna pa mete pasyan anpremye. Li pa bon pou m ap kontinye peye prim chak mwa avèk mwens founisè swen sante nan rezo yo te pwomèt mwen. Mwen sipliye Cigna pou l negosye ak plis jistis avèk Holy Cross Health pou m ka kontinye wè doktè mwen fè konfyans yo. Si ou pa fè sa, m ap oblije chwazi yon nouvo plan sante ki konsève Holy Cross Health nan rezo mwen an.

Resevwa pi bon salitasyon m,